Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 11 - Năm học 2021-2022

Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết.
a) (3x – 2)(3x + 4) – (2 – 3x)2 = 6
b) 2(x – 3) – (x – 3)(3x – 2) = 0
Bài 4. (2 điểm) Cho đa thức A = 4n3 – 2n2 – 6n + 5 và đa thức B = 2n – 1.
a) Chia đa thức A cho đa thức B.
b) Tìm giá trị nguyên của n để đa thức A chia hết cho đa thức B.
docx 1 trang Lưu Chiến 01/08/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 11 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ki_1_toan_lop_8_de_11_nam_hoc_20.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 11 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 11 Bài 1. (3 điểm) Rút gọn biểu thức. a) (x + 3)2 + (x – 3)2 + 2(x2 – 9) b) (4x – 1)3 – (4x – 3)(16x2 + 3) Bài 2. (3 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a) 16x – 8xy + xy2 b) 3(3 – x) + 2x(x – 3) c) 3x2 + 4x – 4 Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết. a) (3x – 2)(3x + 4) – (2 – 3x)2 = 6 b) 2(x – 3) – (x – 3)(3x – 2) = 0 Bài 4. (2 điểm) Cho đa thức A = 4n3 – 2n2 – 6n + 5 và đa thức B = 2n – 1. a) Chia đa thức A cho đa thức B. b) Tìm giá trị nguyên của n để đa thức A chia hết cho đa thức B. Bài 5. Dành cho học sinh lớp chọn. Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức : Q = - x2 – y2 – 4x + 2y + 2