Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 4 - Năm học 2021-2022

Câu 4 : Cho hình bình hành MNPQ (MN > PQ) . Lấy điểm A trên canh MN , điểm B trên cạnh PQ sao cho AM = BP

a) Chứng minh rằng: MB // AP ,MB = AP .

b) Chứng minh rằng MB , NQ , AB đồng quy tại một điểm I .

c) Gọi H là giao điểm của MB và NQ . Tìm vị trí của A , B trên 2 cạnh MN , PQ của hình bình hành MNPQ để H là trọng tâm của tam giác MPQ .

docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 4 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ki_1_toan_lop_8_de_4_nam_hoc_202.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 4 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 4 Câu 1 : Câu 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử: a) (x - 4)2 - 9 b) 5x + 5y - x2 - 2xy - y2 c) X2 + 4x - 5 d) x4 + 4 Câu 3 : Tìm x biết: a) 5(x + 2) + x(x + 2) = 0 b) (3x - 1)2 - 9x2 + 3 = 0
  2. c) (x + 3)(x2 - 3x + 9) - x(x2 - 9) = 27 Câu 4 : Cho hình bình hành MNPQ (MN > PQ) . Lấy điểm A trên canh MN , điểm B trên cạnh PQ sao cho AM = BP a) Chứng minh rằng: MB // AP ,MB = AP . b) Chứng minh rằng MB , NQ , AB đồng quy tại một điểm I . c) Gọi H là giao điểm của MB và NQ . Tìm vị trí của A , B trên 2 cạnh MN , PQ của hình bình hành MNPQ để H là trọng tâm của tam giác MPQ . d) Gọi C là giao điểm của 2 đường phân giác góc ; E là giao điểm của 2 đường phân giác góc . Chứng minh: C ,I ,E thẳng hàng. Câu 5 : a) Cho a , b , c > 0 thỏa mãn a2020 + b2020 + c2020 = a1010b1010 + b1010c1010 + c1010a1010 . Tính giá trị của biểu thức sau A = (a - b)20 +(b - c)33 + (c - a)2020 b) Chúng minh rằng với mọi x ∈ Q thì giá trị của biểu thức A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) + 1 là bình phương của một số hữu tỷ?