Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 5 - Năm học 2021-2022

Câu 4 : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , đường cao AH Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC, MN, cắt AH tại I

a) Chứng minh I là trung điểm của AH

b) Lấy điểm Q đối xứng với P qua N Chứng minh tứ giác ABPQ là hình bình hành.

c) Xác định dạng của tứ giác MHPN

d) Gọi K là trung điểm của MN , O là giao điểm của CK và PQ , F là giao điểm của MN và QC Chứng minh B,O,F thẳng hàng.

docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 5 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ki_1_toan_lop_8_de_5_nam_hoc_202.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 5 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 5 Câu 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Câu 2 : Tìm x , biết: Câu 3 :
  2. a) Thực hiện phép tính chia đa thức sau: f(x) = 2x4 - 3x3 + 3x -2 cho đa thức g(x) = x2 -1 b) Cho hai đa thức A(x) = 2x3 + 3x2 - x + m và B(x) = 2x + 1 Tìm m để A(x) chia hết cho B(x) . Câu 4 : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , đường cao AH Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC, MN, cắt AH tại I a) Chứng minh I là trung điểm của AH b) Lấy điểm Q đối xứng với P qua N Chứng minh tứ giác ABPQ là hình bình hành. c) Xác định dạng của tứ giác MHPN d) Gọi K là trung điểm của MN , O là giao điểm của CK và PQ , F là giao điểm của MN và QC Chứng minh B,O,F thẳng hàng. Câu 5 : Cho các số x,y thỏa mãn điều kiện Tính giá trị biểu thức