Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 14 - Năm học 2021-2022

Câu 4. Số trục đối xứng của tam giác đều là:
A.  1  B. 2   C.  3  D.  4
Bài 4 (3,5 điểm): Cho hình thang vuông ABCD ( góc A = góc D = 90°) có  AB=1/2CD. Kẻ DH vuông góc AC  tại  A. Gọi  M  là trung điểm của đoạn  CH,  N là trung điểm của đoạn  DH.
a) Chứng minh: tứ giác  ABMN là hình bình hành.
b) Gọi  I  là trung điểm của DC . Chứng minh H  và  C đối xứng nhau qua  MI.
c) Chứng minh:  N là trực tâm của tam giác  ADM

 

docx 3 trang Lưu Chiến 01/08/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 14 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ki_1_toan_lop_8_de_14_nam_hoc_20.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 14 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 14 I. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1. Đơn thức thích hợp điền vào chỗ trống của 9x2 25 3x 5 2 là A. 30x B. 20x C. 10x D. 25x Câu 2. Kết quả phân tích đa thức x2 2x y2 1 thành nhân tử là: A. x 1 y x 1 y B. x 1 y x 1 y C. x 1 y x 1 y D. x 1 y x 1 y Câu 3. Giá trị của x để x2 3x là: A. 0; 3 B. 0; 3 C. 3 D. 0; 3 Câu 4. Số trục đối xứng của tam giác đều là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 5. Hình thang ABCD AB//CD , M là trung điểm AD , N là trung điểm BC . Biết: CD 8cm, MN 6cm . Độ dài đoạn AB là: A. 2cm B. 4cm C.6cm D. 8cm
  2. Câu 6. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có: A. µA Cµ B. AB//CD C. AB CD, BC AD D. BC DA II. TỰ LUẬN (8,5 điểm) Bài 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức sau: A x 1 x 1 x 2 x2 2x 4 x x2 x 2 a) Rút gọn biểu thức A. 1 b) Tính giá trị của biểu thức A tại x . 2 Bài 2. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 3x3 6x2 y 3xy2 b) x3 3x2 4x 12 2 c) x2 x 4 x2 x 12 Bài 3 (1,5 điểm): Tìm x biết: a) (3x 5)(2x 1) 6x(x 2) x b) x3 5x2 14x 0 c) 2(x 3) x2 3x 0 1 Bài 4 (3,5 điểm): Cho hình thang vuông ABCD ( µA Dµ 90o ) có AB CD . Kẻ 2 DH  AC tại H . Gọi M là trung điểm của đoạn CH , N là trung điểm của đoạn DH . a) Chứng minh: tứ giác ABMN là hình bình hành. b) Gọi I là trung điểm của DC . Chứng minh H và C đối xứng nhau qua MI . c) Chứng minh: N là trực tâm của tam giác ADM
  3. d) Chứng minh: AB2 AD2 MB2 MD2 Bài 5. (0,5 điểm) Cho a , b là các số dương thỏa mãn a9 b9 a10 b10 a11 b11 . Tính giá trị của biểu thức P a2018 b2018 2018.