Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2021-2022 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tây Hồ

Câu 3 (2,5 điểm). 
1) Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi 
ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày phân 
xưởng đã may được 120 bộ quần áo. Do đó, phân xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch 
9 ngày và may thêm được 60 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng phải may bao 
nhiêu bộ quần áo? 
2) Bình thuê thợ sơn mặt ngoài của một cái thùng sắt không nắp dạng hình lập 
phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền thuê sơn một mét vuông là 30.000 đồng. Hỏi Bình 
phải trả bao nhiêu tiền khi thuê thợ sơn thùng sắt?
pdf 1 trang Ánh Mai 06/02/2023 5280
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2021-2022 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tây Hồ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_8_nam_hoc_2021_2022_phong.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Năm học 2021-2022 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tây Hồ

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II QUẬN TÂY HỒ NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình: a) 5x−23=x+4 x−16xx+1 b) += x+2x2 −42−x c) x−353+=x Câu 2 (1,5 điểm). Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a) 3x−75>x−9 3x+12x−1 b) −1≤ 23 Câu 3 (2,5 điểm). 1) Để chào đón SEA Games 31 tại Việt Nam, một phân xưởng may dự kiến mỗi ngày phải may xong 90 bộ quần áo. Khi thực hiện, nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày phân xưởng đã may được 120 bộ quần áo. Do đó, phân xưởng đã hoàn thành trước kế hoạch 9 ngày và may thêm được 60 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo? 2) Bình thuê thợ sơn mặt ngoài của một cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền thuê sơn một mét vuông là 30.000 đồng. Hỏi Bình phải trả bao nhiêu tiền khi thuê thợ sơn thùng sắt? Câu 4 (3,0 điểm). Cho hình vuông ABCD, lấy điểm E là trung điểm của AB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với CE tại I, cắt BC tại F. a) Chứng minh: tam giác CIF đồng dạng tam giác CBE. b) Chứng minh: IC2 = IF. ID . c) Gọi K là trung điểm của DC, AK cắt DF tại H. Tính diện tích tứ giác KHIC, biết AB= 6 cm . Câu 5 (0,5 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn abc++=3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=ab++bc ++ca +. Hết